Çek borçlularına müjde

Akaryakıt kaçakçılığıyla çabaya ait düzenlemeleri de içeren Vergi Yol Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Heyeti’nde kabul edilerek, maddeleşti. TBMM Genel Konseyinde, kanun teklifi üzerindeki görüşmelerde, aciliyeti dikkate alınarak iki yeni unsur de ihdas edildi. Kanuna nazaran, emeklilerin bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1100 liraya çıkarıldı.

HAK KAYIPLARININ OLMAMASI İÇİN 30 NİSAN-31 MAYIS ORTASINDAKİ ÇEKLER İBRAZ EDİLMEYECEK

Koronavirüs hastalığıyla gayret kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi maksadıyla ibraz mühletinin son günü 30 Nisan-31 Mayıs ortasına, bu tarihler dahil olmak üzere, isabet eden çekler ibraz edilemeyecek, 1 Haziran’dan sonra, kalan ibraz mühleti içinde ibraz edilebilecek.

1 AY İÇİNDE İCRA VE İFLAS TAKİBİ BAŞLANMAYACAK

30 Nisan-31 Mayıs ortasında, bu tarihler dahil olmak üzere vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak.

Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu kapsamına giren kamu yönetimlerinin kamu hukukundan yahut özel hukuktan doğan alacakları hakkında 30 Nisan-31 Mayıs ortasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.

FATURA YAZILMA MÜHLETİ DÜZENLENMESİ İÇİN BAKANLIK YETKİLİ

Kayıt dışı iktisat ile çaba etmek ve vergi güvenliğini sağlamak gayesiyle mal yahut hizmetin nevi, ölçüsü, fiyatı, meblağı, satışın yapılma formu, faaliyet konusu, dal yahut mükellefiyet cinsini başka ayrı yahut birlikte dikkate alarak, 7 günlük fatura düzenleme müddetini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği yahut hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi mecburiliği getirme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki veriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak maksadıyla lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile özel etiket ve işaretleri kullanma mecburiliği getirilen eserleri imal yahut ithal edenlerden, menkul mallar hariç olmak üzere teminat alma ve uygulamaya ait yöntem ve asılları belirleme konusunda yetkili kılınıyor.

ZARURÎ TEMİNATLARI VERMEYENLERE CEZA

Mecburî teminat uygulaması kapsamında istenilen teminatları vermeyenlere 25 bin liradan az ve 1 milyon liradan fazla olmamak üzere bir evvelki yıl brüt satış gelirinin binde 3’ü kadar özel usulsüzlük cezası verilebilecek.

ÖDEME KAYDEDİCİ AYGITLARA MÜDAHALE EDENLERE MAHPUS CEZASI

Vergi güvenliğinin sağlanması, kayıt dışı iktisat ve vergi kaçakçılığı ile aktif bir biçimde gayret edilmesine yönelik olarak ödeme kaydedici aygıtlara ve otomasyon üzere elektronik sistemlere fizikî ve bilişim yoluyla müdahale eden bireyler, kaçakçılık hataları kapsamında 3 yıldan 5 yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılacak.

Ödeme kaydedici aygıtlara ve otomasyon üzere elektronik sistemlere müdahale hatalarının, inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın vergi müfettişleri ve yardımcıları tarafından bu tespitlere ait olarak rapor düzenlenecek. Rapor Kıymetlendirme Komitesinin görüşüyle birlikte durum, Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek. İncelemenin tamamlanması beklenmeden kamu davası açılabilecek.

AKARYAKIT BAYİ LİSANSI İÇİN VERGİ BORCU OLMAMASI GEREKECEK

Akaryakıt dağıtıcı ve bayi lisans başvurusu, lisans tadili yahut lisans müddetinin uzatılmasına ait taleplerin yerine getirilmesi için vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması kaidesi aranacak.

EPDK’ya, dağıtıcılara yönelik olarak lisans sahipleri için teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet, teknik ve ekonomik kriterler ve özel koşullar belirleme yetkisi verilecek. Belirlenen kriter ve koşulları sağlamayanların lisansları sona erdirilecek.

Akaryakıt kaçakçılığıyla gayrette bayi kontrol sisteminin aktifliğinin artırılması hedefiyle dağıtıcı lisansı sahiplerinin otomasyon sistemi EPDK tarafından yetkilendirilmiş hukuksal şahıslar aracılığıyla kurulacak.

Akaryakıt dağıtıcıları, rastgele bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı öteki bir dağıtıcıya satamayacak.

Bayi kontrol sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında dağıtıcı lisansı sahiplerine hizmet veren hukuksal bireylerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde dağıtıcı lisansı sahiplerine verilen para cezasının onda biri fiyatında idari para cezası verilebilecek.

“Petrol Piyasası Kanunu’na nazaran yapılan talep yahut süreçlerde, kanuna karşı hile yahut palavra beyanda bulunulduğunun tespiti halinde lisans iptal olunur.” kararı kapsamında lisansı iptal olanlara yine lisans verilmeyecek.

Dağıtıcılar ortası akaryakıt ticaretine ait kararlara karşıt davrandığı tespit edilen dağıtıcılara idari para cezası uygulanacak. Birebir kararlara tersliğin lisans sahibi tarafından iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilecek.

LPG dağıtıcı ve otogaz bayilik lisansları için de tekrar vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması kaidesi aranacak.

MÜSAADESİZ SATIŞ, KACAKÇILIK OLARAK PAHALANDIRILACAK

EPDK’dan müsaade alınmaksızın rastgele bir eserden üretilen hususların akaryakıt olarak, ikmal edilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticari hedefle satın alınması, taşınması yahut saklanması kaçakçılık kabahatleri kapsamına alınacak.