İller Bankası 365 sözleşmeli personel alımı yapacak (İller Bankası personel alımı başvuruları nelerdir?)

Vilayetler Bankası, 18 vilayette toplam 365 kontratlı işçi alımı yapacağını Resmi Gazete’de yayımladı.

Yayımlanan ilana nazaran, bankaya giriş imtihanı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Ünitelerinde kontratlı olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, İç Mimar, Kent Plancısı, Peyzaj Mimarı, Avukat, Tekniker, İdare Çalışanı (İstatikçi) ve İdare Çalışanı alınacak.

İmtihana girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 24 Mayıs 2021 ile 11 Haziran 2021 tarihleri arasında bankanın internet adresi üzerinden doldurup, vesikalık fotoğrafını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir.

İMTİHANA GİRİŞ KOŞULLARI NELERDİR?

Vilayetler Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımladığı kontratlı işçi alımı ilanına nazaran;

İmtihana başvuracak adayların aşağıdaki koşulları taşıması gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Mühendis durumu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Etraf Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği yahut Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Sanayi Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Elektrik Mühendisliği yahut Elektrik-Elektronik Mühendisliği kısımlarından, bu kısımlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış kısımlardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Şurası Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Mimar durumu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Mimarlık kısmından, bu kısma denkliği yetkili makamlarca onaylanmış kısımlardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Heyeti Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

İç Mimar durumu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İç Mimarlık kısmından, bu kısma denkliği yetkili makamlarca onaylanmış kısımlardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Heyeti Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Kent Plancısı konumu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Kent ve Bölge Planlama kısmından, bu kısma denkliği yetkili makamlarca onaylanmış kısımlardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Avukat konumu için;

Hukuk Fakültesinden mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Heyeti Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, Avukatlık ruhsatını haiz olmak,

İdare Çalışanı (İstatistikçi) konumu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İstatistik kısmından, bu kısma denkliği yetkili makamlarca onaylanmış kollardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Heyeti Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

İdare Çalışanı (Diğer) konumu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık ve kamu idaresi kısımlarından, bu kısımlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış kollardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Tekniker durumu için;

2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Teknikerliği, Makine Teknikerliği, Elektrik Teknikerliği ve Harita Kadastro Teknikerliği kısımlarından, bu kısımlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış kısımlardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Şurası Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini bitirmiş olmak,

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddet ile mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,

d) İmtihan tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,

e) Başka resmi yahut özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

f) Misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak,

g) İlgili mevzuat kararlarına nazaran mali dalda ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

ğ) Bankaya alınacak çalışanın tahsil kolları itibariyle dağılımı aşağıdaki haldedir:

KONTRATLI İŞÇİ ALIMI MÜRACAATLARI NASIL YAPILIR?

a) İmtihana girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 24/05/2021 – 11/06/2021 tarihleri ortasında Bankanın web sayfasından (www.ilbank.gov.tr) doldurup JPEG formatındaki 4,5×6 ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

b) Adaylar imtihana müracaat sırasında,

I) Yükseköğrenim diplomasının yahut mezuniyet dokümanının,

II) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Heyeti Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir evrakın, bu ilanda yer alan kısımlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik dokümanının,
III) Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanına denk kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan dokümana sahip olanlar buna ait dokümanının,
IV) Avukat durumuna müracaat edenler Avukatlık Ruhsatının JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.

c) 11/06/2021 Cuma günü saat (Saat 23:59) sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

ç) Adayların müracaatları Banka tarafından denetim edildikten sonra onaylanacak ya da reddedilecektir.
Bilahare adaylar birebir sitede yer alan “Başvuru Kontrol” irtibatı kullanılarak müracaatlarının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir.
İstenilen dokümanlarda gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler.
Gerçeğe alışılmamış doküman verdiği yahut beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında

Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur.

d) Adaylar; Genel Müdürlük, Milletlerarası İlgiler Dairesi Başkanlığı ve Yurt İçi Hizmet Ünitelerinden yalnızca birisi için müracaatta bulunabilecek olup, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır.

e) Bankaca yapılan kıymetlendirme sonucu aranan kuralları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak Genel Müdürlük, Milletlerarası Münasebetler Dairesi Başkanlığı ve Yurt İçi Hizmet Üniteleri için alınacak olan ve başka ayrı belirtilen sayının üç (3) katı kadar aday giriş imtihanına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.

İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

İmtihan Ankara’da yapılacak olup, imtihan yerinin tam adresi ve imtihan tarihi ileri bir tarihte Banka web sayfasında ilan edilecek.