Öğretmenlik kariyer basamakları yönetmeliği yayınladı

Ulusal Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Meslek Kanunu’na dayanılarak hazırlanan “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliği” Resmi Gazete yayınlandı.

Bu yönetmelikle resmi eğitim kurumlarında misyon yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlik meslek basamaklarında ilerlemelerine ait tarz ve temeller düzenlendi.

Aday öğretmenlik 2 yıldan fazla olmayacak

Aday öğretmenlerin adaylık mühleti bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak.

Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama vazifelerinden oluşan Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak.

Eksik kalanlar telafi edilecek

Eğitim şurası kararıyla belirlenecek olan Yetiştirme Programı, muhtaçlıklar doğrultusunda tıpkı yordamla güncellenebilecek.

Aday öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları zarurî olacak.

Bu eğitimleri yasal mazereti nedeniyle tamamlayamayan aday öğretmenler, eksik kalan eğitimlerini telafi eğitimi ile tamamlayacak.

Cezalar ve yaptırımlar

Aday öğretmenlerden atanma niteliklerinden rastgele birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, adaylık müddeti içinde atanma kaidelerinden rastgele birini kaybedenlerin, adaylık sürecinde aylıktan kesme yahut kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, Yetiştirme Programı’na mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda adaylık kıymetlendirme komitesince aday öğretmenlerin yetişme sürecinde yer alan eğitim ve uygulama vazifelerini yapıp yapmadığına ait yapılan değerlendirmede misyonları yerine getirmediği tespit edilenlerin misyonuna son verilecek ve bunlar üç yıl mühletle öğretmenlik mesleğine alınmayacak.

Öğretmenlikte meslek basamakları olacak

Öğretmenlik, adaylık devrinden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç meslek basamağına ayrılacak.

Uzman öğretmenliğe yazılı imtihan müracaat tarihinin son günü prestijiyle öğretmenlikte adaylık dâhil en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlayan, uzman öğretmenlik için gerekli mesleksel gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler müracaat yapabilecek.

Başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlayan, başöğretmenlik için öngörülen mesleksel gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenler başvurabilecek.

Yazılı imtihandan muafiyet

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı imtihandan muaf tutulacak.

Özel okul öğretmenleri ile öbür kamu kurumunda çalışanlar, yazılı imtihana başvurabilecek.

Özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında vazife yapan öğretmenlerden yahut uzman öğretmenlerden gerekli kuralları taşıyanlar, Bakanlıkça uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanı için düzenlenecek eğitim programına ve yazılı imtihana müracaat yapabilecek.

Öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı imtihanları, yılda bir kez yapılacak.

70 puan üzeri başarılı sayılacak

Yazılı imtihanlara ait duyuru, imtihan tarihinden en az 6 ay evvel Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Bu imtihanlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Yazılı imtihan sonuçları, imtihanın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

Haklardan yararlanacaklar

Özel öğretim kurumları ile öteki kamu kurumlarında öğretmen olarak misyon yapanlardan uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanını aldıktan sonra Bakanlık yahut başka kamu kurumlarının öğretmen takımlarına atananlar, vazifeye başlama tarihi prestijiyle uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanları için öngörülen haklardan yararlanacak.

Başka kamu kurumlarında vazife yapan uzman öğretmen ve başöğretmenler, uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanı için öngörülen haklardan yararlanacak.

İçeriğini Bakanlık düzenleyecek

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanına haiz öğretmenler, bu unvanları kullanmaya devam edecek.

Uzman Öğretmenlik Mesleksel Gelişim Çalışmaları, Başöğretmenlik Mesleksel Gelişim Çalışmaları, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programı kapsamı, içeriği ve öbür konular Bakanlıkça düzenlenecek.

“Öğretmenler birinci sefer müstakil bir meslek kanununa kavuştu”

Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yönetmeliğe ait yaptığı değerlendirmede, “Türkiye eğitim tarihinde öğretmenler birinci defa müstakil bir meslek kanununa kavuştu. Ülkemiz, öğretmenliği bir meslek kanunu çerçevesinde meslek yolu olarak tanımlayan ülkeler ortasına girmiş oldu. 60 yıllık hasret öğretmenlere has bir meslek kanunu ile giderilmiş oldu. Eğitim tarihimiz açısından bir birinci olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na dair yönetmelik, eğitim paydaşlarımızdan da alınan görüşler sonucunda nihayetlendirilerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim topluluğumuza iyi olsun.” dedi.