Öğretmenlik üç kariyer basamağına ayrılıyor: Uzman ve başöğretmen unvanı için yılda bir sınav yapılacak

Ulusal Eğitim Bakanlığınca, 3 Şubat 2022 tarihli 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’na dayanılarak hazırlanan “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları YönetmeliğiResmi Gazete‘nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelik ile resmi eğitim kurumlarında misyon yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlik meslek basamaklarında ilerlemelerine ait tarz ve asıllar düzenlendi.

Buna nazaran, aday öğretmenlerin adaylık müddeti bir yıldan az iki yıldan çok olamayacak. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama vazifelerinden oluşan Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak. Program, Eğitim Şurası Kararıyla belirlenecek.

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı, gereksinimler doğrultusunda tıpkı metotla güncellenebilecek. Aday öğretmenlerin, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları zarurî olacak. Bu eğitimleri yasal mazereti nedeniyle tamamlayamayan aday öğretmenler, eksik kalan eğitimlerini telafi eğitimiyle tamamlayacak.

Aday öğretmenlerden, atanma niteliklerinden rastgele birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, adaylık mühleti içinde atanma kurallarından rastgele birini kaybedenlerin, adaylık sürecinde aylıktan kesme yahut kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Kıymetlendirme Komitesince aday öğretmenlerin yetişme sürecinde yer alan eğitim ve uygulama misyonlarını yapıp yapmadığına ait yapılan değerlendirmede vazifeleri yerine getirmediği tespit edilenlerin misyonuna son verilecek ve bunlar üç yıl müddetle öğretmenlik mesleğine alınmayacak.

MESLEK BASAMAKLARI

Öğretmenlik, adaylık periyodundan sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç meslek basamağına ayrılacak. Uzman öğretmenliğe, yazılı imtihan müracaat tarihinin son günü prestijiyle öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlayan, uzman öğretmenlik için gerekli mesleksel gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler müracaat yapabilecek.

Başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlayan, başöğretmenlik için öngörülen mesleksel gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenler başvurabilecek.

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı imtihandan muaf tutulacak.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA VAZİFE YAPAN ÖĞRETMENLER İLE ÖBÜR KAMU KURUMUNDA MİSYON YAPAN ÖĞRETMENLER

Özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında misyon yapan öğretmenlerden yahut uzman öğretmenlerden, gerekli koşulları taşıyanlar, Bakanlıkça uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanı için düzenlenecek eğitim programına ve yazılı imtihana müracaat yapabilecek.

Yazılı imtihanlara ait duyuru, imtihan tarihinden en az 6 ay evvel Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Duyuruda, imtihana müracaat tarihi, imtihanların yapılacağı tarih, imtihan hususlarının yükleri, sorulacak soru sayısı ve puan pahası ile Merkez İmtihan Komitesince belirlenecek öteki konulara yer verilecek.

Yazılı imtihan, Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için başka farklı olmak üzere yılda bir sefer yapılacak. Bu imtihanlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Yazılı imtihan sonuçları, imtihanın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

Uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için farklı başka olmak üzere bir derece verilecek.

Özel öğretim kurumları ile öbür kamu kurumlarında öğretmen olarak misyon yapanlardan uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanını aldıktan sonra Bakanlık yahut öteki kamu kurumlarının öğretmen takımlarına atananlar, misyona başlama tarihi prestijiyle uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanları için öngörülen haklardan yararlanacak.

Öbür kamu kurumlarında misyon yapan uzman öğretmen ve başöğretmenler de uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanı için öngörülen haklardan yararlanacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanını haiz öğretmenler, bu unvanları kullanmaya devam edecek.

Uzman Öğretmenlik Mesleksel Gelişim Çalışmaları, Başöğretmenlik Mesleksel Gelişim Çalışmaları, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programı kapsamı, içeriği ve öteki konular, Bakanlıkça düzenlenecek.

“ÜLKEMİZ, ÖĞRETMENLİĞİ BİR MESLEK KANUNU ÇERÇEVESİNDE MESLEK YOLU OLARAK TANIMLAYAN ÜLKELER ORTASINA GİRDİ”

Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yönetmeliğe ait Bakanlığın internet sitesinde yaptığı değerlendirmede, şu tabirlere yer verdi:

“Türkiye eğitim tarihinde öğretmenler birinci sefer müstakil bir meslek kanununa kavuştu. Ülkemiz, öğretmenliği bir meslek kanunu çerçevesinde meslek yolu olarak tanımlayan ülkeler ortasına girmiş oldu. 60 yıllık hasret öğretmenlere mahsus bir meslek kanunu ile giderilmiş oldu. Eğitim tarihimiz açısından bir birinci olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na dair yönetmelik, eğitim paydaşlarımızdan da alınan görüşler sonucunda nihayetlendirilerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim topluluğumuza iyi olsun.”