Resmi Gazete’de bugün (24 Mayıs 2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– 2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında İktisadi ve Mali İşbirliği Muahedesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5596)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretime Ait İşbirliği Mutabakatının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5597)

YÖNETMELİKLER

–– Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Emlak İşçisinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Toplantı ve Şov Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Konutları, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Koyun ve Keçi Tipi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Eserlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara Ait Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Ulusal Uzay Programı Strateji Dokümanı ile İlgili 2022/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2021 Tarihli ve 2019/2755 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/2/2022 Tarihli ve 2018/3087 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri